Tarihçe ve Tanıtım

Tarihçe

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin sahip olduğu vizyon ve misyona paralel olarak çalışmalarını yürütmekte olan Araştırma Görevlileri Konseyi 2017 yılında 24/01/2017 tarihli ve 465 No’lu Senato Kararı ile kurulmuştur. İlk birim temsilcileri atama yoluyla belirlenen konsey üyeleri 2. dönemden itibaren seçimle belirlenmektedir. Konsey 2017 yılı Nisan Ayından itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışmakta olan araştırma görevlilerinin temsil edilmesine ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bilim, teknoloji ve sanatta gelişmesine katkı sunacak çalışmalar gerçekleştirmek adına araştırma görevlileri arasındaki iletişimi, işbirliğini ve bütünlüğü sağlamak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Konseyin Kurulması ve Görevleri

Araştırma Görevlileri Konseyi, üniversitemiz bünyesindeki 14 fakültenin araştırma görevlileri temsilcilerinin katılımı ile oluşturulur. Fakülte temsilcileri, bölüm temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan fakülte araştırma görevlileri konseyince bölüm temsilcileri arasından seçim yolu ile belirlenir. Fakülte temsilcilerinden oluşturulan Üniversite Konseyi yine seçim yolu ile Üniversite Araştırma Görevlisi Temsilcisi’ni seçer.  Bölüm, fakülte ve üniversite temsilcilik seçimleri senede bir defa gerçekleştirilir.

 

Fakülte temsilcileri bağlı bulundukları fakültelerin yönetim kurullarına katılım sağlayarak araştırma görevlilerinin yaşadığı sorunları ve önerilerini fakülte yönetimine iletir. Üniversite temsilcisi, üniversite senatosuna tüm araştırma görevlilerini temsilen katılır. Bu toplantılarda araştırma görevlilerinin istek ve önerileri üniversite yönetimine iletir. Ayrıca konsey; araştırma görevlilerinin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik beklenti ve istekleri görüşür ve karara bağlar.